Kliknięcia serwisu :   Sobota, 21 Kwietnia, 2018 roku.  Do końca roku zostało 255 dni.  Imieniny obchodz±:  Addar, Anzelm, Bartosz, Drogomił, Feliks, Irydion, Konrad, Konrada, Selma,
Specjal
Witam każdego, kto zechciał odwiedzić tę stronę
i zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Usługi sieciowe:
- projektowanie i budowa sieci komputerowych
- rozbudowa i modernizacja istniej±cych sieci.
- serwisowanie i administrowanie sieci
- konfigurowanie sieci
Serwisowanie sprzętu komputerowego:- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- instalacje i reinstralacje oprogramowania.
Strony WWW: (HTML,PHP,MySQL,FLASH)
- projektowanie stron i serwisów WWW
- przebudowa istniej±cych stwon WWW.
Serwis
Klub >>
+ Ciekawostki
+ Galeria Klubowa
+ Klub
+ Przepisy
+ Techniki
Galeria - Klubowa
Aktualno¶ci
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
1448 Zapisani
Webmaster - Infos
e-mail do : viesl@v  Info
Dodaj do ulubionych  Bookmarks
Poleć Nas Znajomemu  Rekomenduj
mobile Version   mobile Version
Liczydło

   odwiedzaj±cy

   odwiedzaj±cych online

Kalendarz

news.gifWiadomo¶ci z Sieci - Dziennik Internautów

Dziennik Internautów - internet w ĹĽyciu i biznesie

KanaĹ‚ gĹ‚ówny DI


Majówka i rozwiÄ…zanie na zdrowie, czyli kilka sĹ‚ów o bezpĹ‚atnej karcie EKUZ

Przed długim majowym weekendem warto wcześniej pomyśleć o sprawach ważnych, zwłaszcza gdy udajemy się poza granicę kraju. Przed wyjazdemwarto wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Można zrobić to online. Dzięki EKUZ można korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).


(Fri, 20 Apr 2018 20:14:06 +0200)

ZwiÄ…zek PrzedsiÄ™biorców i Pracodawców powoĹ‚uje Forum Wydawców Internetowych

UwaĹĽne monitorowanie procesu legislacyjnego na poziomie Unii Europejskiej i Polski, proponowanie wĹ‚asnych rozwiÄ…zaĹ„ i promowanie zdrowego rozsÄ…dku w regulacjach dotyczÄ…cych rynku mediów cyfrowych – to podstawowe zadania, które stojÄ… przed nowÄ… platformÄ… branĹĽowÄ… powoĹ‚anÄ… przez ZwiÄ…zek PrzedsiÄ™biorców i Pracodawców, czyli Forum Wydawców Internetowych.


(Fri, 20 Apr 2018 19:58:21 +0200)

Ostatnia szansa na granty dla duetów naukowo-biznesowych

Narodowe Centrum BadaĹ„ i Rozwoju ogĹ‚osiĹ‚o czwarty konkurs „Projekty aplikacyjne”. 200 mln zĹ‚ czeka na innowacje stworzone wspólnie przez naukowców i przedsiÄ™biorców. O dofinansowanie mogÄ… starać siÄ™ przedstawiciele róĹĽnych dziedzin gospodarki.


(Fri, 20 Apr 2018 19:50:09 +0200)

Czy millenialsi bojÄ… siÄ™ euro?

Co drugi Polak jest zdania, ĹĽe na wejĹ›ciu do strefy euro i wprowadzeniu w naszym kraju wspólnej waluty stracÄ… rodzime firmy. NajwiÄ™ksze obawy przed niekorzystnym wpĹ‚ywem doĹ‚Ä…czenia Polski do strefy euro przejawiajÄ… reprezentanci tzw. generacji Y.


(Fri, 20 Apr 2018 19:40:51 +0200)

Numer alarmowy 997 będzie przeniesiony do CPR

Od kwietnia do grudnia bÄ™dzie trwaĹ‚ proces przeĹ‚Ä…czania numeru alarmowego 997 do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Numer bÄ™dzie nadal dziaĹ‚aĹ‚, zmieni siÄ™ natomiast miejsce odbioru zgĹ‚oszenia.


(Fri, 20 Apr 2018 19:05:08 +0200)

W jaki sposób eksperci civic tech mogÄ… uĹĽyć swojej wiedzy, by wykorzystać potencjaĹ‚ aktywnego spoĹ‚eczeĹ„stwa?

Niebawem w GdaĹ„sku odbÄ™dzie siÄ™ edycja amerykaĹ„skiej konferencji Personal Democracy Forum. Celem imprezy organizowanej w Polsce corocznie od 2013 roku, jest wymiana doĹ›wiadczeĹ„ i wzajemne ksztaĹ‚towanie opinii specjalistów, aktywistów, badaczek oraz przedstawicieli mediów i biznesu w temacie przyszĹ‚oĹ›ci demokracji na Ĺ›wiecie.


(Fri, 20 Apr 2018 18:50:52 +0200)

5 najbardziej niedorzecznych zagrożeń ransomware

Badacze bezpieczeĹ„stwa jednogĹ‚oĹ›nie twierdzÄ…, ĹĽe zagroĹĽenia szyfrujÄ…ce, tzw. ransomware  to najczÄ™stsze obecnie przyczyny infekcji komputerów i urzÄ…dzeĹ„ mobilnych. CyberprzestÄ™pcy, realizujÄ…c atak szyfrujÄ…cy, wykazujÄ… siÄ™ nie tylko sprytem, ale i niezwykĹ‚Ä… kreatywnoĹ›ciÄ…, zmuszajÄ…c swoich uĹĽytkowników m.in. do grania w gry lub przesyĹ‚ania swoich nagich zdjęć w zamian za odszyfrowanie plików.


(Fri, 20 Apr 2018 17:38:24 +0200)

Dzień Ziemi 2018 sprzeciwem wobec zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi

Pojawienie siÄ™ plastiku w 1907 r. miaĹ‚o charakter rewolucyjny. Tworzywa sztuczne szybko staĹ‚y siÄ™ nieodĹ‚Ä…cznÄ… częściÄ… naszego codziennego ĹĽycia, zmieniajÄ…c kaĹĽdy jego aspekt — w tym sposób, w jaki siÄ™ odĹĽywiamy, robimy zakupy czy nawet podróĹĽujemy. Wszyscy jednak przeoczyliĹ›my to, jak duĹĽe zagroĹĽenie nowa substancja stanowiĹ‚a dla ludzkiego zdrowia, globalnych ekosystemów i klimatu.


(Fri, 20 Apr 2018 17:13:51 +0200)

OszuĹ›ci wykorzystujÄ… pogĹ‚oski o ICO komunikatora Telegram i kradnÄ… jednorazowo kilkadziesiÄ…t tysiÄ™cy dolarów

Badacze wykryli dziesiÄ…tki faĹ‚szywych stron internetowych podszywajÄ…cych siÄ™ pod serwisy inwestycyjne zwiÄ…zane z emisjÄ… cyfrowych monet/tokenów (ang. Initial Coin Offering, ICO) komunikatora internetowego Telegram. WyglÄ…da na to, ĹĽe wiele stron internetowych naleĹĽy do tej samej grupy. W jednym tylko przypadku ofiarom oszustwa, które wierzyĹ‚y, ĹĽe inwestujÄ… w tzw. „Gramy” — rzekomÄ… nowÄ… walutÄ™ Telegrama — skradziono kryptowalutÄ™ o wartoĹ›ci dziesiÄ…tek tysiÄ™cy dolarów.


(Fri, 20 Apr 2018 16:56:59 +0200)

55 kobiet w świecie nowych technologii - najnowszy raport burzy stereotypy

Najnowszy raport „Kobiety w Ĺ›wiecie nowych technologii” burzy stereotypy, dotyczÄ…ce obecnoĹ›ci pĹ‚ci piÄ™knej w tym obszarze. Wskazuje miÄ™dzy innymi na to, ĹĽe 63% kobiet, które ukoĹ„czyĹ‚y studia humanistyczne, prężnie dziaĹ‚a w branĹĽy nowych technologii.


(Fri, 20 Apr 2018 13:04:26 +0200)

Dane wrażliwe – czyli jakie?

Nie wszystkie dane osobowe sÄ… traktowane przez prawo w ten sam sposób. Szczególnej ochronie podlegajÄ… te, tzw. wraĹĽliwe, których katalog zdecydowaĹ‚a siÄ™ jeszcze poszerzyć Unia Europejska. Jakie dane zalicza siÄ™ do tej kategorii i co z tego wynika?


(Fri, 20 Apr 2018 10:09:09 +0200)

Jak przygotować się na zagraniczny wyjazd pod względem finansowym?

Podczas organizacji wyjazdu zagranicznego nie moĹĽna zapomnieć o zaplanowaniu tego, jak bÄ™dzie wyglÄ…daĹ‚a kwestia finansów. Przede wszystkim naleĹĽy zadbać o to, aby mieć peĹ‚nÄ… mobilność. Korzystanie z zagranicznych bankomatów, pĹ‚acenie za zakupy kartÄ…, czy robienie przelewów nie powinno być problemem. Nie moĹĽe być teĹĽ obciÄ…ĹĽone dodatkowymi prowizjami. Co zrobić, aby mieć wiÄ™cej moĹĽliwoĹ›ci korzystania z konta na terenie innych paĹ„stw. Dlaczego warto zaĹ‚oĹĽyć konto walutowe?


(Fri, 20 Apr 2018 06:52:00 +0200)

PoĹĽyczka dla studenta? Dowiedz siÄ™, gdzie dostaniesz pieniÄ…dze

Banki niechÄ™tnie poĹĽyczajÄ… osobom mĹ‚odym, które nie majÄ… jeszcze staĹ‚ego dochodu. Tymczasem okres studiów to poczÄ…tek samodzielnego ĹĽycia. PoniewaĹĽ nie wszyscy studenci otrzymujÄ… finansowe wsparcie od bliskich, pozostaje zaciÄ…gnąć szybkÄ… poĹĽyczkÄ™.


(Fri, 20 Apr 2018 06:41:00 +0200)

Zasady działania polityki ochrony danych osobowych

Organizacje – niezaleĹĽnie od swojej wielkoĹ›ci, zakresu dziaĹ‚aĹ„ i zasiÄ™gu terytorialnego – realizujÄ…c swoje zadania przetwarzajÄ… dane osobowe. SÄ… to np. informacje dotyczÄ…ce pracowników, partnerów biznesowych czy zewnÄ™trznych dostawców. Ich przetwarzanie wymaga co najmniej posiadania i stosowania polityki bezpieczeĹ„stwa danych osobowych. Czym jest i co powinien zawierać taki dokument?


(Thu, 19 Apr 2018 22:03:49 +0200)

Polski startup w sektorze Robotic Process Automation

Automatyzacja procesów biznesowych to jeden z najszybciej rozwijajÄ…cych siÄ™ trendów. Ĺ»ywo interesuje siÄ™ nim m.in. sektor bankowy. Roboty majÄ… uwolnić ludzi od powtarzalnych procesów, usprawnić pracÄ™ i wyeliminować bĹ‚Ä™dy.


(Thu, 19 Apr 2018 21:47:04 +0200)

Czy internetowa randka może być niebezpieczna?

Badacze, analizujÄ…c popularne aplikacje randkowe odkryli, ĹĽe niektóre z nich przesyĹ‚ajÄ… niezaszyfrowane dane uĹĽytkowników za poĹ›rednictwem niezabezpieczonego protokoĹ‚u HTTP, stwarzajÄ…c zagroĹĽenie dla prywatnoĹ›ci. Jest to wynik stosowania w niektórych aplikacjach zewnÄ™trznych gotowych do uĹĽycia zestawów narzÄ™dzi dla programistów (SDK), które sÄ… dostarczane przez popularne sieci reklamowe.


(Thu, 19 Apr 2018 21:27:03 +0200)

Czy firmy są gotowe na przemysł 4.0?

Technologie informatyczne mogÄ… zwiÄ™kszyć wydajność fabryk nawet o kilkadziesiÄ…t procent, jednak ich peĹ‚na implementacja jest poza zasiÄ™giem wiÄ™kszoĹ›ci producentów. Badanie przeprowadzone wĹ›ród managerów wyĹĽszego szczebla nie pozostawia wÄ…tpliwoĹ›ci - jedynie 14% z nich uwaĹĽa swojÄ… organizacjÄ… za w peĹ‚ni gotowÄ… na cyfrowÄ… transformacjÄ™ produkcji.


(Thu, 19 Apr 2018 17:59:48 +0200)

Sztuczna inteligencja i biznesowa komunikacja przyszłości

RozwiÄ…zania technologiczne, które wykorzystujemy w pracy czy w domu, w coraz wiÄ™kszym stopniu opierajÄ… siÄ™ na AI. MoĹĽna siÄ™ spodziewać, ĹĽe w ciÄ…gu najbliĹĽszych lat stanÄ… siÄ™ one równieĹĽ filarem konferencyjnych rozwiÄ…zaĹ„ audio i wideo – juĹĽ teraz komponenty sztucznej inteligencji wspierajÄ… narzÄ™dzia wykorzystywane do transferu gĹ‚osu, wideo oraz treĹ›ci.


(Thu, 19 Apr 2018 17:26:49 +0200)

Ustawa wdraĹĽajÄ…ca unijnÄ… dyrektywÄ™ DODO

MSWiA przesĹ‚aĹ‚o do konsultacji projekt ustawy, która wprowadzi przepisy tzw. unijnej dyrektywy DODO. Regulacje te dotyczÄ… przetwarzania danych osobowych miÄ™dzy innymi w celu rozpoznawania, wykrywania i zwalczania zagroĹĽeĹ„ dla bezpieczeĹ„stwa i porzÄ…dku publicznego.


(Thu, 19 Apr 2018 17:06:17 +0200)

Powstaje jednolity standard płatności online kartami

DziĹ› zakupy robimy inaczej niĹĽ 10 lat temu. Coraz częściej kupujemy w internecie, w tym za pomocÄ… swojego smartfona, co oznacza, ĹĽe przechowujemy dane dotyczÄ…ce swoich pĹ‚atnoĹ›ci w róĹĽnych urzÄ…dzeniach i dajemy dostÄ™p do nich wielu sprzedawcom lub platformom zakupowym. BezpieczeĹ„stwo ma podnieść jednolity standard pĹ‚atnoĹ›ci online.


(Thu, 19 Apr 2018 16:50:03 +0200)

Czy BPO to Ĺ‚atwy biznes?

W regionie Europy Ĺšrodkowo-Wschodniej to Polska moĹĽe pochwalić siÄ™ najwiÄ™kszÄ… liczbÄ… powstajÄ…cych centrów obsĹ‚ugi, a kompetencje specjalistów przyciÄ…gajÄ… do nas gigantów. Dostawa zewnÄ™trznych usĹ‚ug IT to Ĺ‚atwy biznes dla technologicznych spóĹ‚ek pod warunkiem, ĹĽe wiedzÄ… jak „odciąć kupon”. DziĹ› kluczem do sukcesu jest gotowość do podjÄ™cia ryzyka, a za dobrym klientem trzeba jechać nawet do Malezji.


(Thu, 19 Apr 2018 16:18:36 +0200)

Nawet 70% ruchu w firmowych sieciach pozostaje zagadkÄ…

Menedżerowie IT nie mogą zidentyfikować 45% ruchu internetowego w firmach, a 84% firm wskazuje brak widoczności aplikacji jako poważny problem naruszania bezpieczeństwa. Brak identyfikacji aktywności w firmowej sieci powoduje, iż osoby odpowiedzialne za infrastrukturę informatyczną są bezbronne na ataki ransomware, nieznanego złośliwego oprogramowania czy wycieki danych.


(Thu, 19 Apr 2018 09:58:39 +0200)

Czy wiesz, co robi czworonoĹĽny domownik, gdy zostaje sam w mieszkaniu?

Poprzez karierę i inne obowiązki zaniedbujemy relację ze swoim czworonogiem i nie kontrolujemy jego zachowań. Technologia wychodzi temu naprzeciw i ułatwia pogłębianie relacji z pupilem podczas naszej nieobecności.


(Wed, 18 Apr 2018 23:57:22 +0200)

Happening przed Ministerstwem Finansów w sprawie opodatkowania kryptowalut

4 kwietnia Ministerstwo Finansów opublikowaĹ‚o informacjÄ™ na temat rozliczania podatków od kryptowalut. Ĺšrodowisko zwiÄ…zane z branĹĽÄ… blockchain i krytpowalutami 20 kwietnia miÄ™dzy 13.00 a 14.00 chce wyrazić niezadowolenie z rozwiÄ…zaĹ„ zaproponowanych przez Ministerstwo Finansów oraz przedstawić metody, które uĹ‚atwiÄ… pĹ‚acenie podatków w Polsce.


(Wed, 18 Apr 2018 22:01:03 +0200)

"Zmora" odstraszajÄ…ca od zakĹ‚adania biznesów

GĹ‚ównÄ… przyczynÄ… odwlekania decyzji o zaĹ‚oĹĽeniu wĹ‚asnego biznesu sÄ… skĹ‚adki ZUS. Taki wniosek pĹ‚ynie z ankiety przeprowadzonej wĹ›ród uĹĽytkowników jednego z portali biznesowych. Przekonanie o blokowaniu rozwoju przedsiÄ™biorczoĹ›ci przez wysokie obciÄ…ĹĽenia zusowskie wyraĹĽajÄ… zarówno wĹ‚aĹ›ciciele firm, jak i osoby rozwaĹĽajÄ…ce przygodÄ™ z wĹ‚asnym biznesem.


(Wed, 18 Apr 2018 21:41:37 +0200)

Polacy znaleĹşli rozwiÄ…zanie, które "moĹĽe naprawić Facebooka"?

Opracowana przez Polaków technologia moĹĽe okazać siÄ™ waĹĽna dla ochrony naszych danych. „To rozwiÄ…zanie moĹĽe naprawić Facebooka” —powiedziaĹ‚a na konferencji prasowej w Nowym Jorku Brittany Kaiser. ByĹ‚a dyrektor Cambridge Analytica ogĹ‚osiĹ‚a, ĹĽe chce walczyć o prawa internautów do wĹ‚asnoĹ›ci danych i z tego powodu zdecydowaĹ‚a siÄ™ doĹ‚Ä…czyć do zespoĹ‚u firmy, który stworzyĹ‚a projekt.


(Wed, 18 Apr 2018 21:21:22 +0200)

Rynek e-medycyny szansÄ… dla Internetu Rzeczy

ChociaĹĽ popyt na urzÄ…dzenia typu wearables, mierzÄ…ce kroki czy czas i jakość snu, z roku na rok spada, roĹ›nie popularność rozwiÄ…zaĹ„ zaprojektowanych z myĹ›lÄ… o konkretnych potrzebach medycznych. Inteligentne przedmioty wykorzystywane w sektorze medycznym nie majÄ… jednak wiele wspólnego z opaskami monitorujÄ…cymi aktywność lub inteligentnymi zegarkami.


(Wed, 18 Apr 2018 16:14:36 +0200)

18 prezentów na PierwszÄ… KomuniÄ™ - symbolicznych i wypasionych. Co podarować wymagajÄ…cym oĹ›mio-dziewiÄ™ciolatkom?

ZbliĹĽajÄ… siÄ™ uroczystoĹ›ci komunijne. Osoby zaproszone na takÄ… uroczystość mogÄ… pójść z prÄ…dem, decydujÄ…c siÄ™ na grubszy wydatek, np. urzÄ…dzenie elektroniczne, albo odwoĹ‚ać siÄ™ do klasycznej tradycji, wybierajÄ…c symboliczny prezent zwiÄ…zany z religiÄ…, np. medalik lub róĹĽaniec. Praktykowanym rozwiÄ…zaniem jest równieĹĽ wrÄ™czanie kopert (bynajmniej nie z ĹĽyczeniami) - w takiej sytuacji tematyczny drobiazg, np. ksiÄ…ĹĽka, równieĹĽ bÄ™dzie na miejscu. NiezaleĹĽnie od tego, na jakÄ… opcjÄ™ siÄ™ zdecydujesz, nasza lista pomoĹĽe Ci dokonać wyboru!


(Wed, 18 Apr 2018 13:18:41 +0200)

Pracodawcy i działy HR przygotowują się na wprowadzenie RODO

Ponad 80% firm dostosowuje siÄ™ juĹĽ do zmian, jakie w procesach rekrutacyjnych wprowadza w maju unijne „RozporzÄ…dzenie o ochronie danych osobowych” (RODO), jak wynika z najnowszego raportu. Zdecydowana wiÄ™kszość (89%) pracodawców prognozuje, ĹĽe stosowanie nowych przepisów wpĹ‚ynie na wiÄ™ksze niĹĽ dotychczas zaangaĹĽowanie dziaĹ‚ów HR w kwestie ochrony danych osobowych kandydatów.


(Wed, 18 Apr 2018 11:56:12 +0200)

Człowiek – najsłabsze ogniwo firmowego bezpieczeństwa

27% pracowników nadal daje siÄ™ zĹ‚owić poprzez ataki phishingowe – takie dane pĹ‚ynÄ… z najnowszego raportu. Oszukać dajÄ… siÄ™ nawet pracownicy dziaĹ‚ów IT. PrzestÄ™pcy zdajÄ… sobie z tego sprawÄ™ i coraz Ĺ›mielej wplatajÄ… w ataki metody socjotechniczne, oddziaĹ‚ywujÄ…c na psychikÄ™ czĹ‚owieka.


(Wed, 18 Apr 2018 11:08:44 +0200)

ostatni import : 21/04/2018 - 01:37

Wiadomo¶ci z Sieci
Muzyczne Radio
Informatyka - różno¶ci
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż

Sklep Meble Antyki Renowacja
Sklep z antykami

Active Directory
Active Directory

Bazy Danych
Bazy Danych

Biuro Rachunkowe - Chojnów
Biuro Rachunkowe - Chojnów
Szperacz
 
 
 
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) Twoje IP: 23.20.165.182
© Domena : ec2-23-20-165-182.compute-1.amazonaws.com© Copyright © 2003 - 2018 by Vieslav ( VIQ.PL )  Aktualizacja 10-04-2006