Kliknięcia serwisu :   Sobota, 4 Kwietnia, 2020 roku.  Do końca roku zostało 272 dni.  Imieniny obchodz±:  Ambroży, Bazyli, Benedykt, Izydor, Wacław, Wacława, Zdzimir,
Specjal
Witam każdego, kto zechciał odwiedzić tę stronę
i zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Usługi sieciowe:
- projektowanie i budowa sieci komputerowych
- rozbudowa i modernizacja istniej±cych sieci.
- serwisowanie i administrowanie sieci
- konfigurowanie sieci
Serwisowanie sprzętu komputerowego:- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- instalacje i reinstralacje oprogramowania.
Strony WWW: (HTML,PHP,MySQL,FLASH)
- projektowanie stron i serwisów WWW
- przebudowa istniej±cych stwon WWW.
Serwis
Klub >>
+ Ciekawostki
+ Galeria Klubowa
+ Klub
+ Przepisy
+ Techniki
Galeria - Klubowa
Aktualno¶ci
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
1578 Zapisani
Webmaster - Infos
e-mail do : viesl@v  Info
Dodaj do ulubionych  Bookmarks
Poleć Nas Znajomemu  Rekomenduj
mobile Version   mobile Version
Liczydło

   odwiedzaj±cy

   odwiedzaj±cych online

Kalendarz

news.gifWiadomo¶ci z Sieci - Nowinki Astronomiczne

AstroNET

Serwis AstroNET jest pierwszym i najwiÄ™kszym polskim portalem astronomicznym. Witryna jest prowadzona przez czĹ‚onków i sympatyków Klubu Astronomicznego Almukantarat, czyli zarówno przez miĹ‚oĹ›ników astronomii, jak i pracujÄ…cych zawodowo astronomów.


Śladami Messiera: M6 – Gromada Motyl

O obiekcie: M6 jest jasnÄ… gromadÄ… otwartÄ…, znajdujÄ…cÄ… siÄ™ 1600 lat Ĺ›wietlnych od Ziemi w stronÄ™ centrum Galaktyki. SwojÄ… nazwÄ™ zawdziÄ™cza amerykaĹ„skiemu astronomowi Robertowi Burnhamowi, który zasugerowaĹ‚, ĹĽe wyglÄ…da ona jak kontur motyla z rozpostartymi skrzydĹ‚ami. Po raz pierwszy zostaĹ‚a zaobserwowana ponad wiek przed Messierem, choć moĹĽliwe jest, ĹĽe mógĹ‚ jÄ… spostrzec nawet grecki astronom Klaudiusz Ptolemeusz w II wieku n. e. „Obserwowana goĹ‚ym okiem wydaje siÄ™ być mgĹ‚awicÄ…, ale jakikolwiek instrument ujawni naszym oczom obecność gwiazd” – tak pisze o niej Messier w swoim katalogu, dodajÄ…c na koniec informacjÄ™ o Ĺ›rednicy, równej 15′ Ĺ‚uku. Centralny obszar ma Ĺ›rednicÄ™ okoĹ‚o …


(Fri, 03 Apr 2020 08:00:52 +0000)

Ĺšladami Messiera: M5

O obiekcie: M5 to gromada kulista, która zostaĹ‚a po raz pierwszy skatalogowana przez Charlesa Messiera, jednak pierwszÄ… udokumentowanÄ… obserwacjÄ™ tego obiektu przeprowadziĹ‚ Niemiec Gottfried Kirch ponad 60 lat wczeĹ›niej przed Francuzem. Zarówno Kirch, jak i Messier uwaĹĽali, ĹĽe to, co zaobserwowali, byĹ‚o mgĹ‚awicÄ…. Dopiero William Herschel, przy uĹĽyciu swojego teleskopu o Ĺ›rednicy 48 cali (120 cm) i dĹ‚ugoĹ›ci 12 metrów, byĹ‚ w stanie zobaczyć pojedyncze gwiazdy wchodzÄ…ce w skĹ‚ad gromady. NaliczyĹ‚ ich wtedy okoĹ‚o 200. Gromada M5 jest jednÄ… z najwiÄ™kszych znanych nam gromad – rozciÄ…ga siÄ™ ona na 165 lat Ĺ›wietlnych, a sam rdzeĹ„ o najwiÄ™kszym zagÄ™szczeniu gwiazd ma Ĺ›rednicÄ™ …


(Wed, 01 Apr 2020 08:00:59 +0000)

Niebo w pierwszym tygodniu kwietnia 2020 roku

W pierwszych dniach kwietnia, po zmianie czasu na letni, SĹ‚oĹ„ce wschodzi po godzinie 6 i zachodzi okoĹ‚o godziny 20. Jeszcze przed jego znikniÄ™ciem z nieboskĹ‚onu po wschodniej stronie nieba Ĺ‚atwo widoczny jest Księżyc dÄ…ĹĽÄ…cy do peĹ‚ni, który po zmierzchu mocno juĹĽ rozĹ›wietla nocne niebo. O Ĺ›wicie trzy planety Jowisz, Mars i Saturn wciÄ…ĹĽ tworzÄ… dość ciasny ukĹ‚ad, lecz Mars wĹ‚aĹ›nie minÄ…Ĺ‚ Saturna i powoli zaczÄ…Ĺ‚ oddalać siÄ™ od pary dwóch najwiÄ™kszych planet UkĹ‚adu SĹ‚onecznego. Warunki obserwacyjne wszystkich trzech planet powoli siÄ™ poprawiajÄ…. Szczególnie jeĹ›li chodzi o ich jasnoĹ›ci i rozmiary kÄ…towe. Natomiast po zachodzie SĹ‚oĹ„ca planeta Uran znika z nieboskĹ‚onu …


(Tue, 31 Mar 2020 09:47:57 +0000)

Ĺšladami Messiera: M4

O obiekcie: M4 to jasna gromada kulista, która znajduje siÄ™ ponad 7 tys. lat Ĺ›wietlnych od Ziemi, co czyni jÄ… jednym z najbliĹĽszym nam tego typu obiektów. ZostaĹ‚a odkryta okoĹ‚o roku 1746 przez szwajcarskiego astronoma i matematyka nazwiskiem Jean-Philippe Loys de Cheseaux. Charles Messier dodaĹ‚ jÄ… do swojego katalogu dopiero w 1764 roku wraz z notatkÄ…: „gromada bardzo sĹ‚abych gwiazd, przy uĹĽyciu gorszego teleskopu wyglÄ…da bardziej jak mgĹ‚awica”. JednakĹĽe mimo tego faktu, jest to pierwsza i jedyna gromada kulista, którÄ… Messier poprawnie opisaĹ‚ – wszystkie pozostaĹ‚e, pod nazwÄ… mgĹ‚awic, musiaĹ‚y poczekać 20 lat, nim William Herschel zaobserwowaĹ‚ je za pomocÄ… …


(Mon, 30 Mar 2020 08:00:46 +0000)

Spektakularny koniec gwiezdnej walki

Naukowcy z pomocÄ… ALMA (Atacama Large Millimeter Array), najwiÄ™kszego na Ĺ›wiecie interferometru radiowego, obserwowali osobliwÄ… chmurÄ™ gazowÄ… w ukĹ‚adzie gwiezdnym HD101584. Chmura ta powstaĹ‚a w wyniku szczególnej konfrontacji dwóch gwiazd ukĹ‚adu: gazowego olbrzyma i gwiazdy towarzyszÄ…cej. Badana przez naukowców “kosmiczna walka” moĹĽe pomóc nam uzupeĹ‚nić luki w znanym nam procesie ewolucyjnym gwiazdy. UkĹ‚ad HD101584 ma jasność obserwowanÄ… okoĹ‚o 7 magnitudo i typ widmowy A6. Ze szczegóĹ‚owej analizy widma wynika, ĹĽe gĹ‚ówna gwiazda ukĹ‚adu naleĹĽaĹ‚a do gaĹ‚Ä™zi ewolucyjnej AGB, czyli byĹ‚a to wyewoluowana gwiazda o maĹ‚ej masie, która obserwacyjnie wyglÄ…da jak czerwony olbrzym. W tym ukĹ‚adzie podwójnym doszĹ‚o do przedwczesnej Ĺ›mierci …


(Sun, 29 Mar 2020 09:00:33 +0000)

W kosmicznym obiektywie: Mapa wody na Księżycu

Mapa Księżyca, którÄ… prezentujemy dziĹ› Kosmicznym Obiektywie, przedstawia moĹĽliwe rozmieszczenie obszarów bogatych w wodÄ™ tuĹĽ pod powierzchniÄ… Srebrnego Globu. Wizualizacja powstaĹ‚a na podstawie danych dotyczÄ…cych temperatury, zebranych przez sondÄ™ Lunar Reconnaissance Orbiter. Mapa moĹĽliwego rozmieszczenia wody to tylko jeden z kroków, jakie poczyniĹ‚a Europejska Agencja Kosmiczna przygotowujÄ…c siÄ™ do umieszczenia lÄ…downika Luna 27 na powierzchni Księżyca. LÄ…downik jest przygotowywany gĹ‚ównie przez rosyjskÄ… agencjÄ™ kosmicznÄ… – Roskosmos, ale ESA takĹĽe wyposaĹĽy go w instrumenty naukowe. BÄ™dzie to m.in. wiertarka ProSEEd, która bÄ™dzie pobieraĹ‚a próbki docelowo zawierajÄ…ce wodÄ™ w postaci lodu.


(Sun, 29 Mar 2020 08:00:53 +0000)

Wszyscy kĹ‚amiÄ… – recenzja najciekawszej ksiÄ…ĹĽki, jaka kiedykolwiek zawitaĹ‚a do naszej redakcji

To nie jest kolejna pozycja, którÄ… moĹĽna po prostu przeczytać, postawić obok innych tytuĹ‚ów na póĹ‚ce i po kilku dniach puĹ›cić w niepamięć znacznÄ… wiÄ™kszość pĹ‚ynÄ…cych z niej wniosków. Wszyscy kĹ‚amiÄ… Setha Stephensa-Davidowitza nie staĹ‚o siÄ™ bestsellerem New York Timesa bez przyczyny. To ksiÄ…ĹĽka nie tylko przekazujÄ…ca niezwykle cennÄ… wiedzÄ™ z zakresu big data (której póki co nie znajdziemy zbyt wiele w podrÄ™cznikach akademickich), ale przede wszystkim otwierajÄ…ca oczy czytelnika na otaczajÄ…ce go fakty i zaleĹĽnoĹ›ci, ukryte w internetowych Ĺ›rodowiskach, do których kaĹĽdy ma dostÄ™p. WeĹşmy na przykĹ‚ad Google Trends, jeden z najciekawszych serwisów udostÄ™pnionych przez Google LLC, pokazujÄ…cy ilość …


(Sat, 28 Mar 2020 22:06:56 +0000)

Orbity – jak to działa? (część druga)

Część druga artykuĹ‚u traktujÄ…cego o orbitach z punktu widzenia astronautyki. Tym razem „na warsztat” bierzemy orbity eliptyczne. Przypadek orbity koĹ‚owej jest, jak zostaĹ‚o to wspomniane w poprzedniej części, bardzo wyidealizowany. Wartość prÄ™dkoĹ›ci i wysokość muszÄ… być dokĹ‚adnie skorelowane, a kierunek prÄ™dkoĹ›ci dokĹ‚adnie poziomy. MoĹĽemy siÄ™ domyĹ›lać, ĹĽe ta sytuacja wĹ‚aĹ›ciwie nie wystÄ™puje naturalnie, a jest równieĹĽ trudna do osiÄ…gniÄ™cia przez sztuczne satelity ze wzglÄ™du na bĹ‚Ä™dy pomiarowe oraz niedokĹ‚adnoĹ›ci wykonywania manewrów. Dlatego teĹĽ, aby naprawdÄ™ zrozumieć co dzieje siÄ™ z satelitami, potrzebujemy zrozumienia istoty orbity, która nie bÄ™dzie obĹ‚oĹĽona tyloma warunkami. Z pomocÄ… przychodzi nam pierwsze prawo Keplera, które w …


(Sat, 28 Mar 2020 10:04:52 +0000)

Dualizm korpuskularno-falowy – historia odkrycia

WyobraĹşmy sobie, ĹĽe rzucamy piĹ‚kami w lesie, pomiÄ™dzy stojÄ…cymi blisko drzewami. KaĹĽda piĹ‚ka moĹĽe uderzyć tylko w jedno drzewo w tym samym momencie. Sytuacja, w której uderzyĹ‚aby w dwa drzewa, jednoczeĹ›nie wydaje siÄ™ być nielogiczna. Jakie musiaĹ‚o wiÄ™c być zdziwienie fizyków, gdy odkryli, ĹĽe ten zdrowy rozsÄ…dek przestaje obowiÄ…zywać dla bardzo maĹ‚ych obiektów. Tak zwany dualizm korpuskularno-falowy to zjawisko polegajÄ…ce na tym, ĹĽe w skali mikro obiekty wykazujÄ… zarówno cechy czÄ…stek, jak i fal. Odkrycie dualizmu Ĺ›wiatĹ‚a i materii na poczÄ…tku XX wieku zmieniĹ‚o nasze spojrzenie nie tylko na rzeczywistość, w której ĹĽyjemy, ale na samÄ… fizykÄ™ jako naukÄ™. W jaki …


(Sat, 28 Mar 2020 07:00:43 +0000)

Ĺšladami Messiera: M3

O obiekcie: Gromada M3 zostaĹ‚a odkryta i skatalogowana juĹĽ w 1764 roku przez Charlesa Messiera. Jest jednÄ… z najjaĹ›niejszych obiektów tego typu na niebie. Cieszy siÄ™ ogromnÄ… popularnoĹ›ciÄ… wĹ›ród amatorów astronomii. Znajduje siÄ™ okoĹ‚o 33 900 lat Ĺ›wietlnych od Ziemi, ma rozmiar 180 lat Ĺ›wietlnych Ĺ›rednicy oraz jest 300 000 razy jaĹ›niejsza od SĹ‚oĹ„ca. Jej masÄ™ szacuje siÄ™ na 450 000 mas SĹ‚oĹ„ca. To gromada kulista. Bardzo wyróĹĽnia jÄ… fakt, ĹĽe w swojej okoĹ‚o póĹ‚milionowej populacji ma przynajmniej 274 gwiazdy zmienne. Jest to najwiÄ™ksza liczba gwiazd zmiennych wĹ›ród innych tego typu obiektów. WiÄ™kszość z nich jest typu RR Lyrae. WystÄ™puje …


(Fri, 27 Mar 2020 09:00:06 +0000)

ostatni import : 04/04/2020 - 02:20

Wiadomo¶ci z Sieci
Muzyczne Radio
Informatyka - różno¶ci
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż

Sklep Meble Antyki Renowacja
Sklep z antykami

Active Directory
Active Directory

Bazy Danych
Bazy Danych

Biuro Rachunkowe - Chojnów
Biuro Rachunkowe - Chojnów
Szperacz




 
 
 
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) Twoje IP: 3.233.239.102
© Domena : ec2-3-233-239-102.compute-1.amazonaws.com© Copyright © 2003 - 2020 by Vieslav ( VIQ.PL )  Aktualizacja 10-04-2006