Vikolandia -viq

http://www.viq.pl

Sędziowie (Przepisy)

Wszyscy sędziowie danego turnieju muszą się ubierać zgodnie z wymogami określonymi przez Komitet Techniczny i spotkać się razem co najmniej 24 h przed rozpoczęciem turnieju w celu ustalenia zasad przyznawania punktów w oparciu o jednakowe standardy.

1. Sędziowie planszowi:
a) zespół Sędziów Planszowych składał się będzie:

• jednego Shushin (Sędzia Prowadzący)
• czterech Fukushin (Sędziowie Narożni)

Sędzia Główny obsadzi stanowiska Sędziów i ustawi Sędziów Narożnych. Jedynie Sędzia Główny może zmienić obsadę sędziowską i ustawienie Sędziów Narożnych. Jednakże Kanasa każdej planszy może zwrócić się do Sędziego Głównego z prośbą o rozważenie zmian obsady lub ustawienia.

2. Wyposażenie Sędziów Planszowych:

a)Shushin musi posiadać gwizdek,

b)Fukushin muszą posiadać gwizdek i zestaw chorągiewek- białą (shiro) i czerwoną
(aka).

3.Kansa wyznaczony przez Sędziego Głównego musi być obecny na każdej planszy i ma lastępujące prawa i obowiązki:

a) prowadzić arbitraż przebiegu spotkań i za pośrednictwem Shushin natychmiast korygować wszelkie dostrzeżone pogwałcenia Regulaminu Zawodów,

b) odpowiadać na wszelkie odnoszące się do przebiegu zawodów pytania Shushin,

c) prowadzić protokół zawodów tak, aby móc udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania Shushin i wspomóc pracę protokolanta,

d) śledzić czasy walk i korygować wszelkie rozbieżności poprzez niezwłoczne powiadomienie Shushin,

e) w przypadku gdy czas minie, lecz walka przez przeoczenie trwa nadal, Kansa musi natychmiast powiadomić Shushin, jak również protokolanta o poleceniu wstrzymania walki. Protokolant musi wtedy unieważnić wszystkie dokumenty sporządzone po zakończeniu czasu walki,

f) Sędzia Główny powiadamia i egzekwuje od Kansa ustawienie Sędziów Narożnych tak, jak zostało to ustalone. Jeśli podczas śledzenia przebiegu zawodów Kansa uzna, że jakiś Sędzia (Sędziowie) faworyzuje lub niesprawiedliwie traktuje zawodników, wówczas zwróci się on do Shnshin z prośbą o udzielenie ostrzeżenia winnemu Sędziemu (Sędziom). Jeśli po ostrzeżeniu Shushin niesprawiedliwe traktowanie nie ustanie, wtedy Kansa może poprosić Sędziego Głównego o usunięcie winnego Sędziego (Sędziów).

g) Kansa zbada zasadność złożonych na jego ręce protestów Trenerów przeciwko sposobowi prowadzenia zawodów, porównując je z Regulaminem Zawodów i zadecyduje, czy spowodować dokonanie korekty za pośrednictwem Shushin. W przypadku gdy Sędzia Planszowy już podjął decyzję, uznaną następnie za sprzeczną z Regulaminem Zawodów, Kansa poleci Shushin wnieść ojej zrewidowanie.


Werdykt powinien być wydawany większością głosów Sędziów Planszowych. Shushin będzie miał dwa głosy a każdy Fukushin będzie miał jeden głos. W przypadku remisu o werdykcie zadecyduj ą Fukushin większością głosów.Kansa wniesie apelację do Sędziego Głównego w sprawie decyzji spornych lub kontrowersyjnych. Sędzia Główny poprosi o wydanie wedyktu Jury. Decyzja Jury będzie ostateczna i nieodwołalna.

4.Shushin i Sędziowie muszą:

a) zachowywać się bezstronnie i sprawiedliwie,

b) zachowywać się z godnością i opanowaniem,

c)muszą skoncentrować całą swą uwagę na spotkaniu, aby prawidłowo ocenić
wszystkie akcje zawodników,

d)nie wolno im z nikim rozmawiać w czasie spotkania. Kanasa i Fukushin mój
rozmawiać ze sobą tylko za pośrednictwem Shushin. Fukushin nie mogą ze sobą
rozmawiać.

Punkty


Następujące procedury mają zastosowanie do kar :

Punkty

Punkty


Uwaga : Decyzja Hansoku eliminuje zawodnika z danego spotkania (walki), a decyzja Shiikaku z całego turnieju