Kliknięcia serwisu :   Piątek, 22 Października, 2021 roku.  Do końca roku zostało 71 dni.  Imieniny obchodzą:  Abercjusz, Filip, Halka, Kordula, Kordelia, Przybysława, Sewer,
Specjal
Witam każdego, kto zechciał odwiedzić tę stronę
i zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Usługi sieciowe:
- projektowanie i budowa sieci komputerowych
- rozbudowa i modernizacja istniejących sieci.
- serwisowanie i administrowanie sieci
- konfigurowanie sieci
Serwisowanie sprzętu komputerowego:- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- instalacje i reinstralacje oprogramowania.
Strony WWW: (HTML,PHP,MySQL,FLASH)
- projektowanie stron i serwisów WWW
- przebudowa istniejących stwon WWW.
Serwis
Klub >>
+ Ciekawostki
+ Galeria Klubowa
+ Klub
 -  Przepisy
+ Techniki
Galeria - Klubowa
Aktualności
By otrzymywać wieœci na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
1599 Zapisani
Webmaster - Infos
e-mail do : viesl@v  Info
Dodaj do ulubionych  Bookmarks
Poleć Nas Znajomemu  Rekomenduj
mobile Version   mobile Version
Liczydło

   odwiedzający

   odwiedzających online

Kalendarz

Przepisy Kumite

PRZEPISY KUMITE.


Zawody kumite składają się z meczu pomiędzy dwoma osobami walczącymi swobodnie w pełnym kontakcie. Zwycięzcą zostaje zawodnik który znokautuje przeciwnika techniką dozwoloną przez regulamin na do dozwoloną strefę ataku. Jeżeli nie nastąpi K. O. to walkę wygrywa zawodnik z najwyższą liczba punktów otrzymanych za skuteczne techniki i za nałożone kary na przeciwnika. Walkę sędziuje 5 sędziów planszowych, walka trwa 3 minuty.

Pole walki:

a) pole walki powinno mieć płaską, pół amortyzującą po wierzchnie.

b) rozmiar pola walki będzie wynosić 8 (osiem) metrów na osiem metrów, licząc od zewnętrznych konturów linii ograniczających, dodatkowo poza liniami ograniczającymi będzie się znajdował obszar bezpieczeństwa. Obszar ten musi mieć taki sam rodzaj powierzchni i spełniać wymogi bezpieczeństwa takie jak pole walki.

c) po obu stronach punktu centralnego pola walki wymalowane będą dwie równoległe linie o długości jednego metra każda. Linie te będą się znajdować w odległości 1, 5 metra od punktu centralnego. Będą one prostopadłe do linii na której stoi Shushin (sędzia prowadzący walkę) w chwili rozpoczęcia spotkania. Dwie linie równoległe będą wyznaczać stanowiska zawodników.

d) rozmieszczenie Sędziów Planszowych określa załącznik nr l.

e) pole walki musi być pozbawione wszystkich możliwych do usunięcia przeszkód i utrudnień w prowadzeniu zawodów( np. nadmierne oświetlenie do celów filmowych).

Czas trwania spotkania:..

a) czas trwania spotkania będzie oparty o „czas efektywny", a nie o czas bieżący. Oznacza to, że czasem spotkania będzie jedynie czas będący faktycznym czasem trwania działań sportowych.

b) czas efektywny zacznie upływać wraz z ogłoszeniem przez Shushin komendy „Hajime" (rozpoczynać) lub „Tsuzukete Hajime" (kontynuować). Czas efektywny kończy się wraz z ogłoszeniem przez Shushin komendy „Yame" (stop) lub „Jyogai" (przekroczenie granic pola walki).

c) technika wykonana jednocześnie z sygnałem zakończenia spotkania będzie uważana za wykonaną w obrębie czasu efektywnego. Obejmuje to technikę punktowaną, punktów karnych bądź innego naruszenia przepisów.

d) techniki wykonane po sygnale zakończenia walki nie są uważane za wykonane w czasie efektywnym, ma to zastosowanie nawet w tych przypadkach, gdy Shushin nie ogłosi komendy „Yame" mimo, że został dany sygnał zakończenia walki.

e) sygnał zakończenia walki zostanie dany przez Sędziego Czasu i będzie się składał z dwóch krótkich powtórzeń dźwięku dzwonka, gongu lub brzęczyka.

f) trzydzieści sekund przed wydaniem sygnału zakończenia walki, Sędzia Czasu da sygnał ostrzegawczy, który będzie się składał z pojedynczego krótkiego dźwięku dzwonka, gongu lub brzęczyka.

Kettei - sen (dogrywka):

W przypadku Hikiwake (remisu), odbędzie się natychmiast, bez przerwy na odpoczynek dogrywka. Będzie ona trwała 3 minuty.
Pierwszy zawodnik który zdobędzie Ippon lub Wazaari zostanie ogłoszony zwycięzcą spotkania.
Ani punkty ani kary z poprzedniego spotkania nie będą przenoszone.
Jeżeli do chwili zakończenia Ketteisen w dalszym ciągu nie zostanie wyłoniony zwycięzca z powodu braku punktów lub równego wyniku, wtedy Sędziowie Planszowi wyłonią zwycięzcę poprzez wskazanie.

Jyogai (przekroczenie granic pola walki):

a)Jyogai odnosi się do przekroczenia linii granicznych planszy i wejścia w kontakt z podłogą poza obrębem planszy przez jakąkolwiek część ciała zawodnika. To wykroczenie ma miejsce, gdy Shushin nie ogłosił komendy „Yame", ani nie przyznał punktu.

b) techniki wykonane poza obrębem pola walki będą nieważne.

c) jeżeli obaj walczący ze sobą zawodnicy będą winni Jyogai, wówczas ukarany zostanie zawodnik, który pierwszy popełnił Jyogai, drugi zawodnik nie zostanie ukarany, jeżeli obaj zawodnicy jednocześnie popełnią Jyogai to żaden z nich nie zostanie ukarany.

d) w przypadku gdy zostanie wykonana technika, a następnie jeden lub obydwaj zawodnicy popełnią Jyogai zanim Shushin poda komendę „Yame" lub przyzna punkt, żaden zawodnik nie zostanie ukarany Jyogai, jeżeli technika zostanie następnie uznana za punktową.

e) jeżeli zawodnik popełni czyn będący naruszeniem przepisów a następnie jeden lub obaj zawodnicy popełnią Jyogai to żaden zawodników nie zostanie ukarany jeśli czyn ten później będzie uznany za naruszenie przepisów.

Jyogai: każde popełnienie - 2 punkty karne, 2 krotne Jyogai - 4 punkty, wzaari dla
przeciwnika.

Tento (upadek):

a) w czasie walki dozwolone jest wykonywanie podcięć, rzutów i obaleń przeciwnika. Po podcięciu (przechwyceniu nogi po kopnięciu i podcięciu) należy wykonać uderzenie kontrujące zanim jeszcze przeciwnik upadnie na planszę.

b) po upadku niedozwolone jest zadawanie uderzeń, natomiast można wykonać dźwignię lub duszenie, w wyniku której przeciwnik podda się. Czas na wykonanie dźwigni lub duszenia 3-4 sekundy po upadku przeciwnika.

c) po upływie wyznaczonego czasu walka zostanie przerwana jeśli próba wykonania akcji technicznej nie powiedzie się.

Części ciała dopuszczone do wykorzystywania w kumite:

- sei-ken
- ura-ken
- shu-to
- hai-to
- hiji
- sho-tei
- kok-ken
- koshi
- haisoku
- sokuto
- kakato
- hitsui (hiza)

Uwaga: techniki ręczne na jodan - tylko shotei na wysokość powyżej linii oczu, przy czym uderzenie nie może spowodować K. O.

Cele zabronione:

- oczy
- podstawa czaszki
- gardło
- pachwina
- kręgosłup
- stawy ( za wyjątkiem dźwigni)


Techniki zabronione: (kinshi):

- nukite
- mae - geri jodan
- ushiro - geri jodan
- sokuto - geri jodan
- kin - geri
- kansetsu - geri
- otoshi - hiji - ate
- uderzenia głową

Ochraniacze:

Zawodnik w czasie walki może stosować następujące ochraniacze:

- ochraniacz na zęby,
- ochraniacz na genitalia,
- ochraniacz na klatkę piersiową ( kobiety ).

Kobiety muszą nosić podkoszulek pod karate-gi.
Nie dozwolone są bandaże. Dopuszcza się, pod warunkiem aprobaty medycznej, dwa zwoje Bandaża owinięte tylko dwa razy dookoła.
Nie dozwolone są okulary lub szkła kontaktowe chyba, że zawodnik uzyska aprobatę sędziego Medycznego zawodów na piśmie.

Zakazane czynności: (Fukei):

a) Niesportowe zachowanie się zawodników wobec siebie, takie jak obraza słowna, zaczepki, lub inne prowokacje.

b) autoreklama, przechwalanie się i innego tego rodzaju niewłaściwe zachowanie na
polu walki.

c) symulowanie.

d) ignorowanie, sprzeciwianie się lub niepodporządkowywanie się decyzjom sędziów.

e) wszelkie inne naruszenia Regulaminu Zawodów lub inne działania, które przeszkadzają w sprawnym funkcjonowaniu zawodów.

Hansoku (faul), Chui (ostrzżenie), Keikoku (uwaga):

a) gdy zawodnik popełni czyn zakazany orzeczone zostanie Hansoku co spowoduje natychmiastową przegraną zawodnika.

b) mniejsze wykroczenia i sytuacje, w których zamiar naruszenia przepisów nie ulega wątpliwości, lecz czyn nie został przeprowadzony do końca, spowodują udzielenie sprawcy Chui.

c) jeżeli ten sam zawodnik popełni podczas tego samego spotkania kolejne wykroczenie zasługujące na Chui, spowoduję to automatycznie Hansoku.

d) drobne wykroczenia spowodowane nierozmyślnie lub przypadkowo spowodują orzeczenie Keikoku. Jeżeli zawodnik popełni w tym samym spotkaniu drugie wykroczenie na Kiekoku to automatycznie orzeka się Chui.

Jeżeli Shushi uzna, że nastąpiło nieznaczne wykroczenie wówczas wzywa do siebie obu zawodników i udziela ostrzeżenia winnemu zawodnikowi bez nakładania kary. Jeżeli zaistnieje niewielkie wykroczenie lub ostrzeżony poprzednio zawodnik znów popełnia ten sam czyn zabroniony, wówczas zostaje ogłoszone Keikoku. Shushin zatrzyma w takim wypadku spotkanie i zasygnalizuje Keikoku przez wyciągnięcie otwartej dłoni w kierunku zawodnika, po czym poda uzasadnienie odpowiednim sygnałem. Shushin zademonstruje Fukushin (sędziowie narożnikowi) zamiar udzielenia Keikoku poprzez pokazanie uniesionego palca wskazującego aby uzyskać potwierdzenie Fukushin. Jeśli co najmniej dwóch Fukushin potwierdzi decyzję wówczas ogłoszone zostanie Keikoku. W przypadku drugiego Keikoku automatycznie zostanie ogłoszone Chui ale wymagane jest zwołanie narady sędziów. Jeśli Shushin stwierdzi wykroczenie lub gdy jeden lub więcej Fukushin zasygnalizuje wykroczenie wtedy Shushin musi zatrzymać spotkanie i zwołać naradę sędziów a celu wydania werdyktu.

Shushin musi zwołać naradę sędziów planszowych w celu wydania werdyktu:

a) decyzje Chui i Hansoku.

b) stop lekarskie związane z obrażeniem ciała lub chorobą.

c) błąd Shushin (do którego sam się przyznał) w prowadzeniu zawodów, powodujący naruszenie Regulaminu lub gdy co najmniej jeden z Fukushin zwrócił się z apelacją do Shushin.

d) gdy Kansa (sędzia zapisujący punkty, mierzący czas) informuje Shushin o potrzebie zwołania narady sędziów plnszowych.

e) w nagłych wypadkach.

Stop lekarskie:

a) w przypadku, gdy w czasie spotkania zdolność zawodnika do dalszej walki zostanie osłabiona z powodu uszkodzenia ciała lub choroby, spotkanie zostanie zakończone Stop Lekarskim jeśli, zgodnie z orzeczeniem medycznym należy oczekiwać, że okres niezdolności będzie trwał dłużej niż 5 minut.

b) w tym przypadku wygrywa zawodnik, który pozostaje na polu walki, jednak jeżeli Stop Lekarskie jest orzeczone na skutek faulu to zawodnik, który sfaulował otrzymuje Hansoku a zwycięzca jest jego przeciwnik.

Kiken (wycofanie się) w czasie Zawodów:
Każdy zawodnik, który wycofa się z zawodów, podda spotkanie, w przypadku drużyny, jeśli którykolwiek członek drużyny wycofa się z zawodów, wówczas cała drużyna podda spotkanie.

Muno:

Zawodnik może przegrać spotkanie przez Muno. Jest to brak zdolności do prowadzenia walki ( zbyt małe umiejętności!). W takim wypadku Shushin przerywa spotkanie i zwołuje naradę Sędziów Planszowych, a następnie ogłasza werdykt. Decyzję o Muno podejmuje się w celu ochrony zawodnika nie przygotowanego do walk pełnokontaktowych zanim nastąpi poważny uraz.

Protest trenera:


a) trener zawodnika będzie miał prawo do zgłoszenia protestu za pośrednictwem Kansa planszy wyłącznie na podstawie stwierdzenia, że spotkanie odbyło się z naruszeniem Regulaminu Zawodów.

b) trener nie może wnosić protestu przeciwko decyzją Sędziów Planszowych i decyzją Sędziów Medycznych, jeśli są one oparte na Regulaminie Zawodów.

c) protest trenera musi być złożony, zanim którykolwiek z zawodników opuści plansze.

d) w przypadku, gdy trener pragnie wnieść protest przeciwko sposobowi prowadzenia spotkania, sprzeciw musi być złożony na ręce odpowiedniego Kansa planszy, a nie bezpośrednio do Sędziego (Sędziów) Planszowych.

e) protest trenera musi być zasygnalizowany Kansa zanim zawodnik (zawodnicy) zejdą z planszy tak, aby Kansa mógł polecić Shushin zatrzymanie zawodników w obrębie planszy. Kansa będzie miał wówczas możliwość wysłuchania protestu trenera.

f) trener będzie wyjaśniał swój protest nie dłużej niż 5 minut. Gdy zostanie podjęta decyzja w sprawie tego protestu, będzie to decyzja ostateczna. Nie zostań ą przyjęte żadne dalsze protesty. W przypadku, gdy trener nie zaniecha prób podważenia decyzji w sprawie protestu, Kansa będzie miał prawo do usunięcia Trenera z obrębu pola walki.

Definicja ippon i wazaari:

ippon, pojedynczy cały punkt, przyznawany za technikę, która zadana na odpowiednią strefę ipowoduje u przeciwnika K. O. lub niezdolność do dalszego prowadzenia walki.

Wazaari, pół punktu, przyznawany za technikę, która wykonana na odpowiednią strefę
u przeciwnika widoczny skutek powodujący czasową niezdolność do walki.


Data utworzenia: 17/09/2005 - 18:20
Ostatnie zmiany: 06/11/2005 - 11:56
Kategoria : Przepisy
Strona czytana 5175 razy


podglšd wydruku podglšd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

Wiadomości z Sieci
Muzyczne Radio
Informatyka - różności
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż
Cięcie bloków i płyt granitowych, sprzedaż

Sklep Meble Antyki Renowacja
Sklep z antykami

Active Directory
Active Directory

Bazy Danych
Bazy Danych

Biuro Rachunkowe - Chojnów
Biuro Rachunkowe - Chojnów
Szperacz
 
 
 
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) Twoje IP: 35.172.217.174
© Domena : ec2-35-172-217-174.compute-1.amazonaws.com© Copyright © 2003 - 2021 by Vieslav ( VIQ.PL )  Aktualizacja 10-04-2006