Vikolandia -viq

http://www.viq.pl

Ustalenia ogólne (Przepisy)

PRZEPISY OGÓLNE


Do wydawania decyzji sędziowskich na zawodach uprawnieni są Sędziowie Planszowi. Postanowienia sędziów są ostateczne. Jeżeli Sędziowie Planszowi przy znaj ą punkt lub ogłoszą wynik, nie ma możliwości zmiany decyzji nawet na podstawie taśmy video!
W przypadku nieporozumień natury technicznej lub gdy Sędziowie Planszowi nie mogą przedstawić decyzji, podejmuje ją Jury. W skład Jury nie może wchodzić sędzia, który uczestniczył w podejmowaniu decyzji. Jury tworzą: Sędzia Główny i jego zastępcy oraz Kan- są. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw Sędzia Główny podejmuje ostateczną decyzję.
Tylko zawodnik oficjalnie zarejestrowany w biurze zawodów może zostać dopuszczony do udziału w zawodach. Zawodnik ma l minutę na pojawienie się na polu walki po odczytaniu jego nazwiska przez spikera. Niestawienie się w tym czasie spowoduje dyskwalifikacje.

Decyzją Sędziów Planszowych zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za:

- zamierzone i celowe naruszenie regulaminów danej konkurencji zawodów,
- nadmierne wzburzenie i podniecenie uniemożliwiające bezpieczną kontynuację
spotkania,
- dwukrotne otrzymanie Han-soku podczas udziału w tej samej konkurencji
zawodów,
- kiedy zawodnik otrzymuje Mu-no.

Trenerowi nie wolno udzielać zawodnikowi wskazówek słownych lub przy pomocy znaków, gdy znajdzie się on na polu walki. W czasie trwania spotkania trenerowi zabrania się podejmowania jakichkolwiek prób wpływu na sędziów, słownie czy też przy pomocy innych działań. Trener, który nie zastosuje się do powyższego zostanie zdyskwalifikowany i usunięty z pola rozgrywania zawodów.